Hallitus 3 / 2017 20.11.2017
KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 (MKH 20.11.2017)

Maakuntahallitus 21.8.2017:

Maakuntahallitus päätti käynnistää Kymenlaakson maakuntaohjelman laatimisen kokouksessaan 23.1.2017. Maakuntaohjelman perusteita on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän ja maakuntavaltuuston seminaareissa keväällä 2017 (MYR 6.4.2017 ja maakuntavaltuusto 19.5.2017 ) ja ohjelman luonnosta on niiden jälkeen työstetty Kymenlaakson liiton johdolla.

Maakuntaohjelman luonnos sisältää laajan nykytila-analyysin, skenaarioiden pohjalle rakennetun maakuntasuunnitelman 2040 sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastotoiminnan hallinnonnista annetun lain (7/2014) mukaisen maakuntaohjelman 2018-2021.

Maakuntaohjelma esittää maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet vuosille 2018-2021. Kymenlaakson maakuntaohjelman läpileikkaaviksi teemoiksi ehdotetaan kestävää kehitystä ja kansainvälisyyttä. Toimintalinjoiksi ehdotetaan seuraavia:
-Liiketoimintaympäristö
-Asuin- ja kulttuuriympäristö
-Osaamis- ja innovaatioympäristö
-Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä.
Esityslistan liitteenä olevan maakuntaohjelman ympäristöselostuksen tehtävä on tunnistaa ja kuvata maakuntaohjelman toteuttamisen aiheuttamat merkittävät ympäristövaikutukset ja esittää toimenpiteitä mahdollisten kielteisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi. Arviointityötä ohjaa laki suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki).

Yleisölle ja sidosryhmille järjestetään mahdollisuus tutustua maakuntaohjelmaluonnokseen ja ympäristöselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä. Maakuntaohjelmaluonnos pidetään nähtävillä vähintään 30 vuorokauden ajan Kymenlaakson Liiton virastossa sekä liiton Internet-sivuilla.

Maakuntaohjelman luonnoksesta pyydetään lausunto ELY-keskukselta sekä maakuntaohjelman laadinnan kannalta keskeisiltä viranomaistahoilta, sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta. Mielipiteet ja lausunnot on esitettävä kirjallisena nähtävilläoloajan kuluessa.

Palautekierroksen jälkeen ohjelmaluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset ja tarkennukset, jonka jälkeen luonnos viedään MYR:n käsittelyyn. Maakuntahallitus käsittelee ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta saadut mielipiteet ja lausunnot ja tekee niiden pohjalta laaditun ehdotuksen maakuntaohjelmaksi, joka viedään maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa 2017.

Maakuntaohjelma 2018-2021 tulee sote- ja maakuntauudistuksen myötä toimimaan myös uuden maakunnan maakuntastrategian pohjana aluekehittämisen, alueiden käytön, asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen, elinympäristön laadun ja elinkeinojen kehittämisen osalta. Vaaleilla valittava uusi maakuntavaltuusto voi halutessaan tehdä maakuntaohjelmaan tarkennuksia.

Lisätietoja vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala, gsm 040 5123356.

Esitys:
Maakuntahallitus päättää asettaa Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksen sekä ympäristöselostuksen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi sekä pyytää niistä lausunnot keskeisiltä viranomaistahoilta ja sidosryhmiltä.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelua jatketaan kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjalta.

----------------------------

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 4.10.2017:

Maakuntaohjelmaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 24.8.-29.9.2017 välisen ajan ja luonnoksesta on pyydetty lausunnot sidosryhmiltä. Luonnosta on muokattu lausuntojen pohjalta. Muutama lausunnonantaja on pyytänyt lisäaikaa lausuntonsa toimittamiseen, joten kaikkia täydennyksiä ei ole voitu tehdä MYRS:n kokoukseen 4.10. mennessä. Luonnosta täydennetään MYR:n kokoukseen 17.10. mennessä.

Esitys:
Sihteeristö käy keskustelun maakuntaohjelmaluonnoksesta ja lähettää sen edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn.

Päätös:
Esityksen mukaan.
Muokataan rahoitustaulukoiden esittämistapaa.
---------------------------

Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.2017:

Esitys:
Kuullaan esittely, käydään keskustelu ja lähetetään edelleen maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:
Käydyn keskustelun perusteella todettiin, että maakuntaohjelmatekstiä tarkennetaan ennen maakuntahallituksen käsittelyä:
- Lausuntojen pohjalta tehtyjä tekstimuutoksia maatalouden osalta (mm. sivut 17 ja 24) korjataan
- Kotkan ja Kouvolan väliset liikenneyhteydet nostetaan vahvasti esille (sivu 34) siten, että VT15 on mainittava (SOTE lisää hälytysajoneuvojen liikennöintiä ja työmatkaliikennöintiä, liikennöinti Venäjän suunnalta lisääntyy ja VT15 on jatkumoa Porista HaminaKotka-satamaan).
- Meriluonnon säilyminen esim. nopeusrajoituksia käyttöönottamalla.
---------------------------

Maakuntahallitus 20.11.2017:

Maakuntaohjelmaluonnokseen on tehty tarkennuksia MYR:n kokouksessa ja maakuntavaltuuston seminaarissa käytyjen keskustelujen pohjalta. Osa tarkennuksista on tehty ympäristöselostuksen liiteosaan, koska ne ovat sen luonteisia, että niiden on todettu soveltuvan paremmin ko. asiakirjaan.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä maakuntaohjelmaluonnos 2018 - 2021.

Maakuntaohjelmaluonnos 20_11_2017 MKH.pdf (1Mt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.