VATE 18.10.2017 18.10.2017
KYMENLAAKSON SOTE-KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN RIIPPUVUUDET JA KYTKEYTYMINEN ESIVALMISTELUUN – VAPAAEHTOISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN KYMENLAAKSOON KOUVOLAN ALOITTEESTA

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin Eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellytettyä merkittäviä muutoksia lakiesityksiin. Uuden aikataulun mukaisesti maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020.

Kouvolan kaupunginhallitus teki elokuussa aloitteen vapaaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseksi Kymenlaaksoon jo vuoden 2019 alkaen. Aloitteen pohjalta kokoontuivat Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä viranhaltijajohto kokoukseen, jossa kaikki tukivat vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista. Tämän jälkeen valmistelutyötä on jatkettu siten, että kaikki Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana valmistelussa.

Vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisessa vuoden 2019 alusta alkaen voidaan nähdä useita myönteisiä puolia. Valtakunnallisen maakuntauudistuksen aikataulussa ja etenemisessä on edelleen epävarmuustekijöitä. Sote-palvelut edustavat valtaosaa tulevan maakunnan kokonaisuudesta, joten kun kuntayhtymän perustamisella saadaan sote-kokonaisuus valmiiksi tulevan rakenteen mukaiseksi, on maakunnan huomattavasti helpompi aloittaa toimintansa.  Kymenlaaksossa on vähän kuntia, joten päätöksenteko on helpompaa.  Päätösvalta vapaaehtoisen kuntayhtymän perustamisessa on kunnilla itsellään sekä Carealla. Myös Kymenlaakson kuntien taloudellinen tilanne ja väestökehitys edellyttävät nykyistä rationaalisempia rakenteita ja toimintamalleja sote-palveluihin. Maakunnan kokoinen toimija pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin nykyistä rakennetta huomattavasti paremmin.

Uusi kuntayhtymä on perustelua rakentaa teknisesti Carean alustalle. NHG:n tekemän selvityksen mukaan perustaminen teknisesti Carean alustalle on kustannustehokkaampaa ja vaivattomampaa kuin kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen. Kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen edellyttäisi nykyisen Carean purkamista, uusien sopimusten, infran ja henkilöstön rekrytoinnin aloittamista alusta alkaen. Käytännössä kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen tavoiteaikataulussa olisi mahdotonta.

Uuden kuntayhtymän rakentamisessa on keskeistä luoda yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja tehokkaasti toimiva kokonaisuus. Keskeisiä tavoitteita perustettavalle kuntayhtymälle ovat:
-    yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille
-    kehittäminen ja uudistaminen
-    osaamisen vahvistaminen olemassa olevan henkilöstön koulutuksen, rekrytointien ja johtamisen kautta
-    Tehokas toiminta väestömäärältään vähenevässä maakunnassa ja päällekkäisyyksien poistaminen
-    Pohja maakunnalliselle yhteistyölle ja vahvalle, kehittyvälle maakunnalle

Kuntayhtymän perustamisen valmistelua johtamaan perustetaan johtoryhmä, johon kuuluvat kaikkien Kymenlaakson kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, kaupungin- ja kunnanjohtajat, Carean hallituksen ja yhtymäkokouksen puheenjohtajat ja Carean toimitusjohtaja, Kymenlaakson maakuntajohtaja sekä henkilöstön edustajat.

Varsinaisesta valmistelusta vastaa projektiryhmä, johon kuuluvat kaikkien kuntien sote-johtajat, Carean toimitusjohtaja, maakunnan muutosjohtaja sekä henkilöstön edustajat.

Kuntayhtymän valmisteluun liittyvät kustannukset ja mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden hankinta hoidetaan Carean kautta kaikkien kuntien valtuustojen hyväksyttyä vapaaehtoisen kuntayhtymän perustamisen valmistelun. Oleellista on, että kuntayhtymävalmistelussa tehtävät kokonaisuudet ovat sellaisenaan hyödynnettävissä maakuntauudistuksessa. Maakuntavalmistelussa tällä hetkellä toimivien työryhmien ja projektihenkilöstön työ kohdennetaan vastaavasti kuntayhtymän valmisteluun tavoitteena päällekkäisen työn minimointi.

Maakuntajohtaja ja muutosjohtaja osallistuvat kuntayhtymän perustamisen ohjausryhmien kokouksiin ja huolehtivat kuntayhtymän valmistelun sekä  Maku – sote uudistuksen yhteensovittamisesta.  Vate käsittelee: tukipalveluiden kehittäminen, tukipalvelujen johtaminen ja ohjaaminen sekä tukipalvelujen hankintakokonaisuudet.

Lisätietoja toimitusjohtaja, sote-projektijohtaja Annikki Niiranen, puhelin 020 633 2000.

Liite

Esityslistan liitteenä Kymenlaakson Sote-kuntayhtymän valmistelun riippuvuudet ja kytkeytyminen esivalmisteluun.

Liite_Kymenlaakson Sote-kuntayhtymän valmistelun riippuvuudet ja kytkeytyminen esivalmisteluun.pdf (170kt)
Liite

Esityslistan liitteenä kuva valmisteluorganisaation rooleista.

2017 09 28 - NHG - Carea - Kuntayhtymän tiekartta - valmisteluorganisaatiot.pdf (132kt)
Esitys, Projektijohtaja

Merkitään tiedoksi.

Liite

Esityslistan liitteenä Kymenlaakson Sote-kuntayhtymän valmistelun riippuvuudet ja kytkeytyminen esivalmisteluun.

Liite_Kymenlaakson Sote-kuntayhtymän valmistelun riippuvuudet ja kytkeytyminen esivalmisteluun.pdf (170kt)
Liite

Esityslistan liitteenä kuva valmisteluorganisaation rooleista.

2017 09 28 - NHG - Carea - Kuntayhtymän tiekartta - valmisteluorganisaatiot.pdf (132kt)