Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
SIDONNAISUUSREKISTERI JA -ILMOITUKSET (TARLA 9.10.2017)

Kuntalain 84 §:n mukaan maakuntahallituksen jäsenten, maakuntavaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, maakuntajohtajan sekä maakuntahallituksen esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valitttu. Maakuntavaltuusto on tehnyt toimielinvalinnat 28.8.2017. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuuksista on pidettävä rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Tarkastuslautakunta on rekisterinpitäjä. Luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajistolle, maakuntahallituksen jäsenille ja varajäsenille, maakuntajohtajalle ja maakuntahallituksen esittelijän sijaisena toimivalle hallintopäällikölle on toimitettu pyyntö tehdä sähköisesti sidonnaisuusilmoitus. Kokouksessa jaetaan yhteenveto sidonnaisuusilmoituksen jättäneistä.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta
- toteaa sidonnaisuusilmoituksen jättäneet henkilöt ja julkaisee tiedot heidän osaltaan
- puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset saatetaan sähköisesti tarkastuslautakunnalle tiedoksi ennen niiden julkaisemista nettisivuilla