VATE 18.10.2017 18.10.2017
MAAKUNTASTRATEGIAN VALMISTELU

Maakuntalakiesityksen 35§:n mukaan maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategiassa tulee ottaa huomioon:

1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset
3) maakunnan tehtävien palvelutavoitteet
4) alueiden, elinympäristön ja elinkeinojen kehittäminen
5) omistajapolitiikka
6) henkilöstöpolitiikka
7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Strategian tulee perustua nykytilan ja toimintaympäristön analyyseihin ja siinä tulee määritellä toteutumisen seuranta ja arviointi.

Maakuntalain 97§:n mukaan maakunnan talousarvion ja -suunnitelman tavoitteiden on toteutettava maakuntastrategiaa.

Sipilän hallitus linjasi uudelleen Maakunta- ja soteuudistuksen aikataulua 5.7.2017. Linjauksen mukaan maakunnat päättävät maakuntastrategiasta ja vuoden 2020 talousarviosta elo-syyskuussa 2019. Aikaa tähän on lähes kaksi vuotta.

Nykyisten organisaatioiden toiminnassa ja uudistuksen valmistelussa tulee kuitenkin koko ajan tehdä linjauksia, jotka ovat tulevan maakunnan näkökulmasta strategisia. Esimerkiksi Kymenlaakson Liiton johdolla valmistellaan maakuntasuunnitelmaa ja -ohjelmaa, jotka on tarkoitus hyväksyä nykyisessä maakuntavaltuustossa joulukuussa. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma linkittyvät uuteen maakuntastrategiaan monilta osin.

Kymenlaakson kunnat ovat linjanneet, että maakuntaan perustetaan Maakunta- ja soteuudistuksesta huolimatta Sote-kuntayhtymä 1.1.2019 alkaen. Tämä kuntayhtymä tullee muodostamaan pohjan tulevan maakunnan Sote-liikelaitokselle. Linjaus vaikuttaa mm. Kymenlaakson maakunnan tulevaan organisoitumiseen, johtamis- ja ohjausjärjestelmiin (mm. tiedolla johtaminen) sekä tietohallinto- ja ICT-järjestelmiin ja niiden hankintoihin. Järjestelmien rakentaminen perustuu oletettuun organisaatiorakenteeseen. Kaikilla näillä asioilla on suuri kytkös maakuntastrategian linjauksiin.

Muutosjohtaja ja Maku-projektiryhmä ovat kesäkuussa 2017 käynnistäneet maakuntastrategian alustavan valmistelun siltä osin, kun strategia sivuaa maakuntasuunnitelmaa ja -ohjelmaa. Alustavaa valmistelua on tehty Maku-palveluiden STARA-alaryöryhmässä ja sen STRATEGIA -tiimissä. Tarkoituksena on, että STRATEGIA-tiimi laajenee vuoden vaihteessa siten, että siihen tulee myös Sote-palveluiden edustus.

Ensimmäiseen maakuntahallituksen valmistelutoimielimen kokoukseen on valmisteltu luonnos maakuntastrategian prosessikuvaukseksi.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, 0400 644206.

Liite

Esityslistan liitteenä maakuntastrategian valmistelu

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 20112017.pdf (437kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Väliaikainen toimielin

- merkitsee maakuntastrategian alustavan valmistelun tiedokseen

- evästää jatkovalmistelua ja strategiaprosessia sekä

- pyytää Sote-palveluja nimeämään edustajansa STRATEGIA-työryhmään.

Liite

Esityslistan liitteenä maakuntastrategian valmistelu.

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 20112017.pdf (437kt)