Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
YMPÄRISTÖPOLIITTISEN NEUVOTTELUKUNNAN NIMEÄMINEN 2017-2021

Kymenlaaksossa on vuodesta 1993 toiminut maakuntahallituksen asettama ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta koostuu keskeisistä maakunnan toimijoista ja ympäristöalan asiantuntijoista.  Neuvottelukunnan toiminnan tarkoitus on edistää vuoropuhelua eri maakunnallisten toimijoiden välillä. Neuvottelukunta on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä maakunnallisessa kehittämistyössä ja aluesuunnittelussa. Neuvottelukunta toimii valtuustokausittain ja se kokoontuu noin 2-4 kertaa vuodessa.

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 21.3.2017 esittää maakuntahallitukselle, että neuvottelukunnan työtä tulisi jatkaa ja että neuvottelukunnalle nimitetään puheenjohtaja sekä sihteeri. Eri intressiryhmiä pyydetään nimeämään edustajansa uuteen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnassa tulisi olla edustettuina seuraavat tahot:

Kouvolan kaupunki
Kotkan kaupunki
Haminan kaupunki
Kymenlaakson Liitto/ maakuntahallitus
Kymenlaakson liitto / ympäristösuunnittelija
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen metsäkeskus
MTK-Kaakkois-Suomi
Kouvola Innovation Oy
Cursor Oy
Kymen Yrittäjät ry
Kymenlaakson kauppakamari
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus "MERIKOTKA"
Kymenlaakson museo
Metsähallitus luontopalvelut
Suomen ympäristö- ja luontokoulujen liitto
Puolustusvoimat

Lisätietoja ympäristösuunnittelija Matti Konttinen gsm 044 747 8514.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää pyytää mainituilta tahoilta kultakin yhden edustajan ympäristöpoliittiseen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2017-2021, nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Anna Kiiskin, sihteeriksi Kymenlaakson Liiton ympäristösuunnittelijan ja nimeää edustajansa maakuntahallituksesta.

Liite
Liite