Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN KAUDEKSI 2017-2021 (MKH 18.9.2017)

Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Maakuntahallitus asettaa yhteistyöryhmän.

Yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014). Yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan aluekehityslain 24 §:n 4 momentissa mainittujen osapuolten ehdotuksesta kunnanvaltuuston toimikaudeksi (lain 24 § 3 mom).

Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmässä on puheenjohtajan lisäksi kattavasti edustettuina osapuolina

1)    Kymenlaakson Liitto ja sen jäsenkunnat (7 edustajaa+puheenjohtaja)

2)    ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot (4 edustajaa)

3)    alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä (7 edustajaa)

Maakuntahallitus nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö, sekä yhteistyöryhmässä edustettuina olevien osapuolten ehdotuksesta kolme varapuheenjohtajaa (1, 2. ja 3. varapuheenjohtaja), joiden tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä. 

Yhteistyöryhmän pysyviä asiantuntijoita ovat Uudenmaan liiton (RR-liitto) ja Hämeen ELY-keskuksen (RR-ELY) edustajat. Yhteistyöryhmä voi kutsua yhteistyöryhmään myös muita pysyviä asiantuntijoita. Lisäksi yhteistyöryhmä voi kutsua asiantuntijan kokoukseen yksittäisen asian käsittelyn ajaksi. Asiantuntijat eivät ota osaa päätöksentekoon.

Työjärjestyksen mukaisilta toimijoilta on pyydetty esitykset maakunnan yhteistyöryhmään nimettävistä jäsenistä ja varajäsenistä. Esitykset on koottu liitteeseen.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651

Liite

Esityslistan liitteenä koonti esitetyistä jäsenistä.

MYR jäsenet 2017-2021_hallitus 18_9_2017.pdf (100kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus

1. hyväksyy MYR:n jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsenet liitteen mukaisesti

2. toteaa, että Kouvolan seudulta kolme jäsentä (Iitti 1 ja Kouvola 2)

3. nimeää MYR:riin neljä jäsentä ja varajäsentä

4. nimeää yhteistyöryhmän jäsenistä puheenjohtajan (luottamushenkilö) sekä 1., 2. ja 3. varapuheenjohtajan