Hallitus 9 / 2017 21.08.2017
TULOSSUUNNITELMA JA TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2018

Edunvalvonnassa keskeinen asia on, että maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan valtion varoista. Tässä vaiheessa VM:n budjettiluonnoksessa vuoden 1-5/2018 esivalmistelukuluihin ei ole varattu rahoitusta.

Käynnistetään maakuntaohjelman 2018-2021 toimeenpano. Kohdennetaan EU-edunvalvontaa varmistamaan Kymenlaakson intressien huomioiminen EU:n tulevan rakennerahastokauden linjauksissa yhteistyössä Helsinki EU-Officen ja CPMR:n kanssa.

Suunnataan Kymenlaakson Liiton käytettävissä olevien Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) myöntövaltuuksia maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa priorisoitujen painopisteiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamiseen.

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan laadintatyö jatkuu. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuonna 2018. Kaavaratkaisujen vaikutukset arvioidaan ja vuoropuhelua järjestetään sidosryhmien kanssa jo kaavan valmistelun aikana.

Liikennejärjestelmätyö jatkuu. Aluesuunnittelussa varaudutaan maakuntauudistukseen liittyviin mahdollisiin selvitystarpeisiin ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Merialuesuunnitelman laadintatyö käynnistetään yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa.

Kuntamaksujen määrä vuonna 2017 on 2 156 100 €, jossa oli 1 %:n korotus vuoteen 2016 verrattuna. Kahden prosentin korotuksen vaikutus on 43 100 €. Taloussuunnitelmassa arvioitiin kuntamaksujen nousevan 1 % vuosina 2018-2020.

Taseessa olevan ylijäämän määrä on 471 447,10 €, mikä vuodelta 2017 mahdollisesti syntyvän  - 160 800 €:n alijäämän jälkeen sulaa noin 310 000 €:oon. Ylijäämän määrä on niin vähäinen, että sillä ei enää voida rahoittaa maakuntauudistuksen esivalmistelukuluja lainsäädäntövalmisteluvaiheessa. 

Esitys Hallitus

Kuullaan selostus tulostavoitteista ja esitetään kunnille, että kuntamaksuja korotetaan 43 100 €:lla (noin 2 %) turvaamaan maakuntauudistuksen esivalmistelua.

Jäsenkunnille lähetettävään lausuntopyyntöön liitetään laskelma kuntakohtaisista maksuista vuodelle 2018. Nykyinen laskelma perustuu verovuoden 2015 verotustietoihin.