Hallitus 8 / 2017 07.08.2017
HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSPILOTTEIHIN

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on 7.7.2017 lähettänyt sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauspilotteihin. Pilotin nimi on "Yhteisestä asiakastiedosta uutta tietoa palvelukokonaisuuksien ja asiakkuuksien johtamiseen".

Pilotoinnissa uudistetaan asiakkaiden asiointimahdollisuuksia neljän eri ulottuvuuden kautta:

1. Asiakkaat saavat asioida valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen kaikissa maakunnan alueella toimivissa toimipisteissä ilman erillistä ilmoitusta

2. Asiakkaat voivat valita ensisijaiseksi asiointikanavakseen verkkoasiointikanavan silloin, kun siihen ei ole lääketieteellistä tai toiminnallista estettä (iso osa suoran valinnan palvelujen piirissä olevasta ohjauksesta, neuvonnasta, hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnista, oireiden, toimintakyvyn ja sairauksien tutkimuksesta ja toteamisesta voidaan tehdä etäyhteyden kautta)

3. Suoran valinnan palveluita tarjotaan arkisin klo 8 - 20 ja kiirevastaanottoa myös viikonloppuisin

4. Avainasiakkaat saavat nimetyn työntekijän koordinoimaan palveluita.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nähdään osana suoran valinnan palveluja. Valinnanvapauspilotissa käynnistetään maakunnan tasolla integroitu keskistetyn asiakasohjausyksikön toiminta. Osana pilotointia rakennetaan edistykselliset toiminnalliset ratkaisut, jotka käyttönotetaan modernin tietotekniikan avulla. Tietojärjestelmäratkaisun painopisteet ovat asiakkaan osallistuminen oman hyvinvointinsa hallintaan esim. omahoidon ratkaisuin, asiakkuuksien aktiivinen johtaminen tietoteknisten ratkaisujen avustamana, moderni palveluohjaus ja plavelun tekemisessä tarvittavien resurssien ja toimijoiden kokonaishallinta.

Haettava valtionavustuksen määrä on 13,1 milj. €. Pilotointiaika on 1/2018 - 12/2019. Pilotoinnissa ovat mukana Kotkan, Kouvolan ja Haminan kaupungit. Hakijaksi ei ole merkitty Kymenlaakson liittoa, vaikka maakuntahallituksen pöytäkirjanote 28.6.2017 on liiteasiakirjana ja asiasta oli jo sovittu.

Maakunnan valinnanvapauspilottia hallinnoi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky (Carea) vuosina 2017-2019. Valinnanvapauspilotin projektiryhmä (Haminan, Kotkan, Kouvolan kaupunkien ja Carean edustajat) valmistelee pilottia 2017-2018 ja ohjausryhmänä toimii maakunnan sote-valmistelutyöryhmä (maakuntavalmistelun työryhmä, jossa mukana maakunnan kaikkien kuntien ja Carean johtavat sote viranhaltijat, muutosjohtaja, ICT-projektiryhmän pj sekä henkilöstön edustajat) koko pilotin ajan.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi ja todetaan, että maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Kymenlaakson Liitto pitää merkitä yhdeksi hakijaksi.