Valtuusto 1 / 2017 28.08.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 28.8.2017 klo 10 alkavassa kokouksessa.

Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Perussopimuksen 18 §:n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa (24) sen jäsenistä on saapuvilla. Perussopimuksen 15 §:n mukaan jokaisella maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on poissa tai esteellinen, siirtyy hänen ääninvaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Hallintosäännnön 63 §:n mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslistat voidaan lähettää sähköiseti.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja maakuntahallituksen jäsenille sekä lähetetty sähköpostitse jäsenkuntien kirjaamoihin 12.7.2017. Kokouskutsu asialistoineen ja tietoineen pöytäkirjan nähtävillepanosta on julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla 12.7.2017.

Hallintosäännön 66 §:n mukaan esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Aikaisemmilla valtuustokausilla maakuntavaltuuston kokouskutsua ei ole ilmoitettu tiedotusvälineissä julkaistavalla ilmoituksella.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä on luettelo maakuntavaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä.

Maakuntavaltuuston jäsenet 2017_2021.pdf (92kt)
Esitys Valtuusto

Puheenjohtaja toteaa

1. läsnäolevat valtuutetut, esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut

2. läsnäolevat maakuntahallituksen jäsenet ja asiantuntijat

3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden