Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
DIGIVERSTAS (MKH)

Hakemusnumero: 303894
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Cursor Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.9.2017
Päättymispäivämäärä 31.8.2019

Hankkeen sisältö
Digiverstas-hankkeen tavoitteena on perustaa Kymenlaaksoon innovaatioekosysteemi, joka edistää alueen digitalisaatiota ja start up -yrittäjyyttä. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on vahva peli- ja kyberturvallisuuskouluttaja. Hanke yhdistää nämä digitalisaation kärjet yritysten kehittämistarpeisiin opiskelijoiden projektitöillä. Hankkeen aikana syntyvä uudentyyppinen innovaatioekosysteemi hyödyntää muun muassa peliohjelmointia, kyberturvallisuutta, virtuaalista todellisuutta, 3D-mallennusteknologioita ja pelimuotoilua.

Digiverstas-hanke vastaa kasvuyritysten haasteeseen löytää itselleen osaavaa työvoimaa. Digiverstas tuo yhteen nuoret osaajat ja yritykset projektimuotoisella yhteistyöllä. Ideana on, että nuoret osaajat tutustuvat potentiaalisiin työantajiin ja yritykset edistävät tulevaisuuden tekijöidensä osaamista tarvitsemaansa suuntaan. Samalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu saa tietoa yrityskentän nopeasta teknologiakehityksestä, ja pystyy sen pohjalta kehittämään tarjoamaansa koulutusta.

Hankkeessa perustetaan Kotkassa toimivan Datariina-yrityskeskuksen toimintojen osaksi innovaatioekosyysteemi, joka tarjoaa muun muassa tilat projektityöskentelylle ja tapahtumille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastaa kokonaisuudessa oppimisympäristöjen ja yrityslähtöisten projektien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kotkan kehitysyhtiö Cursorin tehtävänä on koordinoida yhteistyöhön kaakkoissuomalaisia kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä.

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja yritysten yhteistyöprojektit vahvistavat kehitystä, jossa syntyy uusia palveluita, tuotteita, pilotointeja ja koulutuskokeiluja. Toiminta varmistaa, että Kymenlaakso pysyy digitalisaation kehityksen aallonharjalla.

Hankkeen tuloksena ammattikorkeakoulun, kehittämisyhtiön ja kasvuyritysten välille syntyy uusia toimintamalleja, mikä lisää osaamista ja vetovoimaa maakunnassa. Digiverstas toimii myös uusien palveluiden ja liiketoimintojen syöttöjärjestelmänä seudulliseen yrityskiihdyttämöön, jossa parhaimmat liiketoimintamallit ja palvelut valitaan kehittyväksi liiketoiminnaksi.

Digiverstaan tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä ja skaalattavissa myös ammattikorkeakoulun tulevassa Xampus2022-kampusinvestoinnissa.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 224 700 €
2 Ostopalvelut 70 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 53 928 €
Kustannukset yhteensä 348 628 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 348 628 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 244 039 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 50 974 € (14,6 %)
3 Muu julkinen rahoitus 53 615 € (15,4 %)
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 348 628 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke edistää opiskelijoiden työssäoppimista ja työmarkkinoille pääsyä. Toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- sekä kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Kohdistuu maakunnan kärkialoihin ja kehittämiskohteisiin. Arvioinnin pisteet 41,3/60.

MYRS 31.3.2017
Rahoituskelpoinen. Hakijan kanssa neuvotellaan hankkeelle myönnettävän tuen määrästä.
Muutettu hakemus toimitettu 22.5.2017

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Digiverstas -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 244 039 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.