Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
KYMENLAAKSON BIOTALOUSTOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN - KYMBIO

Hakemusnumero 303746
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2017
Päättymispäivämäärä 31.3.2019

Hankkeen sisältö
Kymenlaaksossa on selvitetty alueen vahvuuksia ja luotu strategia (Kymenlaakson RIS3), jolla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan on nostettu esiin kärkialat, joilla näyttäisi olevan alueellisesti parhaat mahdollisuudet kehittyä ja joiden kehittämiseen kannattaa erityisesti panostaa. Hankkeessa toimitaan RIS3-strategiaan pohjautuen ja tuetaan alueellista elinvoimaisuutta erityisesti biotalouden osalta: monipuolistaen toimintaympäristöä ja tehden kehitystyötä yhteistyön, kestävän kasvun sekä kansainvälisyyden edistämiseksi.

Toimintaympäristöä kehitetään alueen yritysten, maakunnan, kuntien ja oppilaitostarpeiden mukaisesti, jolloin alueellinen vaikuttavuus ja tunnettuus sekä kansallisesti että kansainvälisesti bio- ja kiertotalouden tutkimus-, kehitys- , innovointi- ja palvelutoimintojen (tkip-toiminnot) sekä koulutusten osalta kehittyvät niin, että toimijoiden mahdollisuudet vastata entistä vaikeampiin haasteisiin ovat lisääntyneet ja mahdollisuuksia on hyödynnetty entistä paremmin. Toiminta tapahtuu joustavassa yhteistyössä muiden (mm. Kymenlaakson RIS3-kärkien eli logistiikan ja digitalisaation) aluetoimijoiden kanssa. Kehittyvässä toimintaympäristössä hyödynnetään jo tunnettuja ratkaisuja ja edelleen kehitetään tarpeiden mukaista teknologiaa, menetelmiä ja palveluja, jotka tukevat bio- ja kiertotalouden tutkimuksen, osaamisen ja liiketoiminnan kehittymistä. Tuloksena saadaan lisäosaamista ja uusinta kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa aluetoimijoiden käyttöön.
Pitkällä aikavälillä Kymenlaaksoon muodostuu monipuolinen, elinvoimainen ja houkutteleva biotalouden toimintaympäristö ja verkostot, jotka kehittyvät ja laajenevat systemaattisesti sekä tavoitteellisesti. Lisäksi hanke luo avoimuutta ja yhteisen toimintamallin, joka mahdollistaa korkealaatuisen osaamisen lisääntymisen maakunnallisessa kehittämisessä jatkossakin.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Kotka, Kouvola, Iitti, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 307 295 €
2 Ostopalvelut 42 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 20 000 €
6 Flat rate 73 753 €
Kustannukset yhteensä 443 048 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 443 048 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 310 134 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 39 388 € (8,9 %)
3 Muu julkinen rahoitus 93 526 € (21,1 %)
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 443 048 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeen tavoitteena on muodostaa Kymenlaaksoon tunnustettu, osaava, kansainvälisesti toimiva bio- ja kiertotalouden tutkimus-, kehitys-, innovointi-, palvelu- ja koulutustoimintaympäristö. Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin kehittämiseen ja se kohdistuu maakuntaohjelmassa ja maakunnan älykkään erikoistumisen strategiassa tunnitettuun kärkialaan. Arvioinnin pisteet 37/60.

MYRS 31.3.2017
Rahoituskelpoinen muutettuna. Hankkeen tavoitteet ovat saavutettavissa kahdessa vuodessa. Hakijan kanssa neuvotellaan kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman pienentämisestä.

Korjattu hakemus saapunut 8.5.2017

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen KYMBIO -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 310 134 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.