Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
DIGITAALISET JA PELILLISET RATKAISUT LUOVAN HYVINVOINTITALOUDEN EDISTÄMISEEN (MKH 22.5.17)

Hakemusnumero 303771
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.9.2017
Päättymispäivämäärä 29.2.2020

Hankkeen sisältö
Tämän hankkeen kärkiteemaksi on valittu luovan hyvinvointitalouden edistäminen digitaalisin ja pelillisin menetelmin. Kymenlaakson alueen älykkään erikoistumisen kärjistä hanke kohdistuu siten digitalisaatioon, jota toteutetaan erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin sekä matkailun näkökulmista. Hankkeen taustana on se, että hyvinvoinnin tukeminen tapahtuu tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän kaupallisin tai kaupallisuutta ja julkista rahoitusta yhdistävin ratkaisuin. Lisäksi tuotteiden lisäarvoa haetaan niiden hyvinvointia tukevista ominaisuuksista. Luova hyvinvointitalous on sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan rakennemuutoksen takia erityisen ajankohtainen käsite. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä valmisteilla olevan alueuudistuksen myötä aikaisempaa selvemmin kilpailua korostavaan malliin, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 
Tällä hankkeella ovat seuraavat tavoitteet:
a) edistää luovaa hyvinvointitaloutta Kymenlaakson alueella luomalla alueelle luovan hyvinvointitalouden osaamiskeskittymä,
b) auttaa alueen hyvinvointialan yrityksiä ja palveluntarjoajia säilymään kilpailukykyisinä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tuoman asiakkaan valinnanvapauden toteutuessa,
c) synnyttää uutta liiketoimintaa tunnistamalla ja kehittämällä kokonaan uusia ammattialoja digitaalisuuden ja hyvinvoinnin, matkailun ja liikunnan rajapintaan
d) sekä vahvistaa luovaan hyvinvointitalouteen liittyvän tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän kansainvälistä verkostoitumista.
 
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan neljään eri työpakettiin jaettuina kokonaisuuksina:
1) Perustetaan Kouvolaan digitalisaatiota, pelillisyyttä, palvelumuotoilua ja uutta teknologiaa hyödyntävä luovan hyvinvointitalouden osaamiskeskittymä.
2) Lisätään kansainvälistä yhteistyötä luovan hyvinvointitalouden alalla
3) Tuodaan uutta tietoa digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden kehittyvästä luonteesta alueen yritysten, julkisen hallinnon sekä opetuslaitosten käyttöön.
4) Konseptoidaan, kehitetään, testataan ja tuotteistetaan uusia luovan hyvinvointitalouden ratkaisuja
 
Hankkeen tuloksena syntyy innovaatioalusta luovien ratkaisujen tuottamiseksi hyvinvointitalouden edistämiseen, mikä tukee T&K-investointeja pohjoisen Kymenlaakson alueella, luo uusia työpaikkoja ja vahvistaa monialaista TKI-yhteistyötä. Hanke synnyttää uusia tuotteita ja palveluita eri alojen rajapinnoille. Hankkeen seurauksena syntyy vähintään kaksi uutta yritystä sekä julkaisuja hyvinvointitalouden alalta. Koulutus-ja kehittämistuotteita syntyy hyvinvointitalouden, erilaisten hackathonien/Summer Schoolien ja kurssien muodossa.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola, Iitti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 249 250 €
2 Ostopalvelut 26 700 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 9 300 €
6 Flat rate 59 820 €
Kustannukset yhteensä 345 070 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 345 070 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 241 549 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 0 0
3 Muu julkinen rahoitus 103 521 € (30 %)
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 345 070 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke kohdistuu osaamisintensiiviselle ja työllistävälle toimialalle. Hankkeen tuloksena syntyy innovaatioalusta luovien ratkaisujen tuottamiseksi hyvinvointitalouden edistämiseen. Hankkeella tavoitellaan T&K -investointien kasvua pohjoiseen Kymenlaaksoon. Arvioinnin pisteet 36,7/60.

MYRS 31.3.2017
Rahoituskelpoinen muutettuna. Hankkeen tavoitteet ovat saavutettavissa kahdessa vuodessa. Hakijan kanssa neuvotellaan kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman pienentämisestä.
Korjattu hakemus toimitettu 9.5.2017

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 241 549 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.