Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
MAAKUNTAHALLITUKSEN JĂ„SENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017-2021

Perussopimuksen 20 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, josta käytetään nimitystä maakuntahallitus. Maakuntahallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on maakuntavaltuuston toimikausi.

Maakuntahallitus valvoo yhtymä etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Maakuntahallituksen tehtävät määritellään tarkemmin hallintosäännössä sekä maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä.

Perussopimuksen 21 §:n mukaan maakuntahallitusta valittaessa noudatetaan kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien (puolueiden ja valitsijayhdistysten) kunnallisvaaleissa saamat äänimäärät.

Kunnallisvaalituloksen 9.4.2017 mukainen maakuntahallituksen kokoonpano on seuraava:

SDP 4, KOK 4, KESK 2, PS 1, Vihreät 1 ja VAS 1.

Tasa-arvolain säännösten mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, mikä on vähimmäisvaatimus. Siitä ei voida poiketa pyöristämällä alaspäin. Tasa-arvolakia sovelletaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta.

13 - jäsenisessä maakuntahallituksessa on oltava vähintään 6 miestä ja 6 naista.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallitukseen toimikaudeksi 2017-2021 kolmetoista (13) varsinaista ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon mitä kuntalaissa,  perussopimuksessa ja tasa-arvolaissa on säädetty sekä valitsee yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä Kymenlaakson kunnallisvaalitulos 2017.

Vaalitulos_09042017.pdf (80kt)