Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
DAAS - OPEN DATA AS A SERVICE

Hakemusnumero: 303857
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu oy
Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Alkamispäivämäärä 1.9.2017 Päättymispäivämäärä 31.8.2019

Hankkeen sisältö
Avoin data, alustatalous ja digitaalinen uudistuminen ovat jo täällä, mutta avoimen datan hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa on vielä alkutekijöissään vaikka avoimen datan hyötykäytössä piilee huomattava määrä hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia. Kansainvälisesti jakamisen lisäksi tulee löytää arvoketjuja, joissa tuottajien lisäksi mahdollistajat luovat liiketoimintansa datan prosessoinnilla (esim. data mining/tiedonlouhinta) sekä yrityksiä, jotka hyödyntävät prosessoitua dataa liiketoiminnassaan eri toimialoilla. Aiemmissa hankkeissa on todettu, että kasvu ja potentiaali eivät realisoidu uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi ilman ekosysteemien ja markkinoiden aktiivista rakentamista, eri sektoreiden yhteistä tuotekehitystä ja co-creationia, kokeiluja ja testaamista. Jäykistä rakenteista on päästävä verkostomaisiin ja joustaviin toimintamalleihin ja kaikki rohkeat käytännönläheiset kokeilut ovat tarpeen, jotta ilmiöstä saadaan monipuolista tietoa. Tähän tarpeeseen DaaS- Open Data as a Service -hanke pureutuu.

Pk-yritysten toimintaa tuetaan uusien innovatiivisten kokeilujen avulla, jossa arvoketjuajattelun mukaisesti yritykset (tuottajat, mahdollistajat, hyödyntäjät) ja korkeakoulut yhteistoiminnallisesti kehittävät uusia tapoja avata, tuottaa, jalostaa ja käyttää avointa dataa liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeen kattoteema on Smart city (älykäs kestävä kaupunki) ja erityisesti kiertotalous, älykäs liikenne ja digitaalinen uudistuminen käyttäen hyväksi mm. pelillisyyttä. Nopeiden kokeilujen, datan louhimisen ja visualisoinnin avulla luodaan tuotteita ja palveluita olemassa oleviin yrityksiin ja luodaan uusia mahdollisuuksia avoimen datan startupeille. Hankkeen tavoitteiden kautta aikaansaamme uutta liiketoimintaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Lisäksi erilaisten uusien ratkaisujen kautta aikaansaadaan myös laajemmin hyvinvointia kansalaisille ja yhteiskuntaan erilaisten avoimen datan käyttäjäystävällisten ratkaisujen kautta.

Hankkeen päätavoite on luoda mikro- ja pk-yrityksiä palveleva yhteiskehittämisen temaattinen toimintamalli avointa dataa ja digitalisaatiota hyödyntämällä. Tähän tavoitteeseen vastataan:
- Synnyttämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia johtaviin avoimen datan kärkiteemoihin: kiertotalous, älykäs liikenne ja digitaalinen uudistuminen
- Rakentamalla yritysten ja korkeakoulujen synergista etua luovan yhteistoiminnallisen kehittämisen mallin, joka perustuu arvoketju-ajatteluun.
- Edistämällä mikro- ja pk-yritysten t&k-valmiuksia ja uusia liiketoiminnan avauksia nopeiden kokeilujen, datan louhimisen ja näyttävän käyttökokemuksiin perustuvan visualisoinnin avulla.
- Tukemalla avoimen datan start-up-skenen syntyä.
- Edistämällä maakuntien strategioiden kärkialoja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Temaattiset pilotit toteutetaan kolmessa teemassa, jotka ovat osin limittäin erityisesti avoimen datan ja liiketoimintamallien uudistamisen näkökulmasta:
1. Kiertotalous: kokeilut keskittyvät aiemmin jätteenä olleen materiaalin saamiseen liiketaloudellisesti kannattaviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Myös jakamistalouden kokeilut ovat osa kiertotalousteemaa.
2. Älykäs liikenne: kokeilut keskittyvät autonomisten ajoneuvojen käyttöön ja käytettävyyteen paikallis- ja työmatkaliikenteessä, sekä näihin liittyvän datan hyödyntämiseen.
3. Digitaalinen uudistuminen: kokeilut keskittyvät siihen miten saamme laajennettua toimintakenttää. ICT-yrityksille tämä teema on melko tuttu, mutta miten tehostaa uudistumiskykyä muilla toimialoilla, joille digitaalisuus ja avoin data olisi uusi mahdollisuus.

Hankkeen mitattava, määrällinen tulos on 28 kokeilukulttuuriin perustuvaa temaattista pilottia, joihin osallistuu arvovirta-ajattelun mukaisesti yhteensä 84-280 yritystä. Piloteista yhteensä kahdeksan etenee jalostus- ja analyysivaiheeseen ja näistä edelleen neljä suurimman markkinapotentiaalin omaavaa yrityskonsortion tuote- tai palveluinnovaatiota kehitetään ja tuotteistetaan kansainvälisestikin kiinnostavaksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kymenlaakso
Seutukunnat: Turun, Helsingin, Kotkan-Haminan
Kunnat: Helsinki, Kotka, Turku

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 497 100 €
2 Ostopalvelut 43 800 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 119 305 €
Kustannukset yhteensä 660 205 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 660 205 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 462 144 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 0 0
3 Muu julkinen rahoitus 198 061 € (30 %)
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 660 205 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kolmen maakunnan yhteishanke, jossa yhteistyölle on selkeät tavoitteet ja perusteet. Harkittu kokonaisuus, joka on luonteeltaan hyvin työvoimavaltainen ja osallistava. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yrityksiin ja sille on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet.
Hankkeen toiminta kohdistuu Uudenmaan, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen maakunnan alueille. Hanketta esitetään rahoitettavaksi maakuntien rahoituskehyksistä niin, että Uudenmaan osuus EAKR ja valtion rahoituksesta on enintään 97 824 €, Kymenlaakson 92 834 € ja Varsinais- Suomen maakunnan osuus 271 486 €.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Daas - Open Data as a Service -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 92 834 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.