Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
INTOPORT - INNOVATIONS TO THE PORT

Hakemusnumero: 303810
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto
Alkamispäivämäärä 1.9.2017 Päättymispäivämäärä 31.12.2019

Hankkeen sisältö
INTOPORT-hankkeen tavoitteena on perustaa lastinkäsittelyn ja lastausteknologian innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö HaminaKotka Satamaan. Toiminta keskittyy lastinkäsittelyyn ja varastointiin tarkoitettuun ympäristöön satamaterminaalin yhteyteen. INTOPORT tukee yrityksiä luomalla todelliseen toimintaympäristöön mahdollisuuden valvotusti ja turvallisesti testata uutta alalle tulevaa tekniikkaa sekä kouluttaa työtekijöitä uuden teknologian käyttäjiksi. INTOPORTissa kerätään testaustietoa uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen sekä avataan testaustoiminnassa kerättyä tietoa tuotekehityksen, uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan synnyttämiseen.

Satamat ja niissä toimivat yritykset ovat suuren muutoksen edessä. Lastivirrat muuttuvat ja alalle tulee uutta teknologiaa. Etäohjatut tai autonomiset alukset ja ajoneuvot, uudet polttoaineet ja sähkökäyttöihin siirtyminen tuovat alalle kehittämishaasteita ja tarvetta uudenlaiseen osaamisen, tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Muutokset vaikuttavat työntekijöihin. Digitalisaatio tuo alalle uudenlaista osaamista vaativia uusia työpaikkoja.

HaminaKotka Satama on Suomen suurin yleissatama. Eri satamaosissa käsitellään erilaisia lasteja konteista irtolasteihin, kappaletavaraan ja nestemäisiin vaarallisin aineisiin. Monipuoliset lastit vaativat monipuolista osaamista. Ilmastolliset olosuhteet ja uudet ympäristövaatimukset lisäävät kehittymispaineita. INTOPORT-hanke edistää lastinkäsittelyn älykkyyttä, turvallisuutta ja vähähiilisyyttä maakunnan strategian ja asiakasvaatimusten mukaisesti.

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat:
• Yritysverkoston kokoaminen
• Toimintakonseptin määrittely
• Tutkimus- ja kehityshaasteen avaaminen verkostolle ja toimijoille
• Pilottihankkeiden valinta ja määrittely
• Tutkimustiedon tuottaminen, kerääminen ja analysointi
• Kokemustiedon avaaminen ja tuotekehitystyöpajat

Tuloksena syntyy satamaympäristöön lastinkäsittelyyn erikoitunut innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö INTOPORT; paikka ja tapa kehittää yhdessä lastinkäsittelyteknologiaa, kasvattaa satama-alan vetovoimaisuutta ja tukea uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen sekä uusien työpaikkojen ja yritysten syntyä. INTOPORT verkostoituu satamatoimintoihin liittyvään TKI- ja koulutustoimintaan tarjoamalla monipuolista lastausteknologiaan liittyvää käyttötestiympäristöä uusien innovaatioiden kehitykseen Logistiikkaverstaan yhteydessä.

INTOPORT tukee merkittävästi HaminaKotka Sataman kehittymistä yhdeksi tärkeimmistä logistiikkakeskittymistä Pohjois-Euroopassa. Vähähiilisten satamatoimintojen kasvun edistäminen on vahvasti EU:n liikenne- ja ilmastostrategian mukaista.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Hamina, Kotka

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 138 800 €
2 Ostopalvelut 0
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 5 000 €
6 Flat rate 33 312 €
Kustannukset yhteensä 177 112 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 177 112 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 123 979 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 21 000 € (11,9 %)
3 Muu julkinen rahoitus 8 133 € (4,6 %)
4 Yksityinen rahoitus 24 000 € (13,6 %)
Rahoitus yhteensä 177 112 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee maakunnan keskeisen toimialan kehitystä sekä uudenlaisen koulutus- ja oppimisympäristön kehittämistä todellisessa työympäristössä. Arvioinnin pisteet 42,7/60

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle INTOPORT - Innovations to port -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 123 979 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.