Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
VARIKKO, RAUTATIEALAN TKI-KESKUS

Hakemusnumero: 303808
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto
Alkamispäivämäärä 1.9.2017 Päättymispäivämäärä 31.12.2018

Hankkeen sisältö
Raideliikenne käy Suomessa läpi huomattavia muutoksia. Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne avautui kilpailulle joulukuussa 2016, kun uusi yhdysliikennesopimus maiden välillä solmittiin. Kaikki suomalaiset rataliikenneyritykset voivat nyt hoitaa yhdysliikennettä Suomen rataverkolla. Uusi kilpailutilanne avaa mahdollisuuksia paitsi uusille toimijoille, myös uusille palveluille. Tämä tuo huomattavia muutospaineita ja kehittämismahdollisuuksia koko toimialle.

VARIKKO edistää rautatieliikenteen älykkyyttä, turvallisuutta ja liikenteen vähähiilisyyttä maakunnan strategian mukaisesti. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat:
• Toimintaympäristön ja tilan suunnittelu ja toteutus
• Toimintamalli; miten yhteistyötä tehdään
• Tapahtumat, työpajat ja tietoiskut; vuosikalenteri
• Yritysprojektit; opiskelija rekrytointi, ohjaus, tulokset
• Lean Tehdas koulutus , toteutus ja työpajat

Tuloksena syntyy rataliikenteen innovaatio- ja tutkimuskeskus VARIKKO; paikka ja tapa kehittää yhdessä rataliikennettä, kasvattaa RR-terminaalin vetovoimaisuutta ja tukea uusien työpaikkojen ja yritysten syntyä. VARIKON myötä yritykset saavat käyttöönsä Liikenneviraston ROK Ratatekniseen oppimiskeskukseen tulevat uusimmat VR (Virtual Reality), sensori- ja simulaattoritekniikat sekä monialaiset opiskelijatiimit. VARIKKO tuo digitaaliset liiketoimintakonseptit ja osaamisen rataliikenteeseen. Johtamisen kehittämisessä ovat käytössä Lean Tehdas -työkalut, laadunkehittäminen sekä yritystyöpajoja. Alan toimijat saavat uutta tietoa VARIKON järjestämistä rataliikenteen työpajoista ja tietoiskuista.

VARIKKO tukee merkittävästi Kouvolan RailRoad -terminaalin ja logistiikka-alueen kehitystä kohti yhdeksi tärkeimmistä rautatieliikenteen keskittymistä Pohjois-Euroopassa. Vähähiilisen raideliikenne ja sen kasvun edistäminen on vahvasti EU:n liikenne- ja ilmastostrategian mukaista.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Kotka, Kouvola, Iitti, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 104 300 €
2 Ostopalvelut 25 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 10 000 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 25 032 €
Kustannukset yhteensä 164 332 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 164 332 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 115 033 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 20 000 € (12,2 %)
3 Muu julkinen rahoitus 29 299 € (17,8 %)
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 164 332 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee rautatieliikenteen keskittymän kehittämistä Kouvolan alueella, jonne myös Liikenneviraston ratateknistä oppimiskeskusta (ROK) parhaillaan rakennetaan sekä tukee uudenlaisen koulutus- ja oppimisympäristön kehittämistä. Toteutetaan yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Arvioinnin pisteet 44,3/60.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle VARIKKO, Rautatiealan TKI-keskus -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 115 033 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.