Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
DIGITAALINEN JALANJÄLKI - DIGITAALISEN MATKAILUMARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN MITATTAVALLA JA JOHDETULLA TAVALLA

Hakemusnumero 303727
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto
Alkamispäivämäärä 1.3.2017 Päättymispäivämäärä 31.3.2018

Hankkeen sisältö
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa (RIS3, 2015-2020) nousee esille matkailualan tiedon tuotteistamisen ja tiedon hyödyntämisen kehittämisen tarve. Matkailu on maakuntaohjelmassamme (Kymenlaakso-ohjelma 2014-2017, Elinvoimaa pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä) tunnistettu kasvavaksi toimialaksi, jonka osalta asiakastarpeiden ja kohderyhmien muutosten tunnistaminen ja niihin reagoiminen on tärkeää mm. Venäjän rajan läheisyyden ja siitä peilautuvan muutosherkkyyden vuoksi.

VisitKouvola pyrkii edistämään Kouvolan sekä VisitKouvola-matkailuverkoston imagoa ja näkyvyyttä sekä Suomessa että kansainvälisesti ja sen välityksellä kasvattamaan matkailuyritysten myyntiä. Vuonna 2016 verkoston markkinointiyhteistyössä oli mukana yli 70 matkailuyritystä. Verkoston ja sen vaikutusalueen kasvaessa on tarpeen parantaa sen innovointivalmiuksia ja kykyä varautua teknologiseen muutokseen.

VisitKouvola haluaa kehittää markkinoinnin ja myynnin kanaviaan perustuen mitattuun ja johdettavaan dataan. Tavoitteena on luoda digitaalisen jalanjäljen mittaamisen toimintamalli, joka tuottaa VisitKouvolalle ja alueen kaikille matkailuyritykselle luotettavaa tietoa myynnin ja markkinoinnin ratkaisujen toimivuudesta sekä digitaalisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta (”jalanjäljestä”). Toimintamallin koontina syntyy visualisoitu markkinoinnin työpöytä, dashboard, jonka avulla pystytään viestittämään VisitKouvola -destinaation digijalanjäljen kehittymistä matkailuyrityksille ja muille sidosryhmille. Pitkällä aikavälillä toimintamalli auttaa tehostamaan markkinointia ja myyntiä sekä kehittämään VisitKouvolan ja sen yhteistyöverkoston asiakasymmärrystä

Nykytilanteessa erilaiset mittaamisen ja analysoinnin työvälineet kuten Google Analytics (=verkkopalvelujen analytiikka) tai esim. Meltwater (=medianäkyvyyden mittaaminen) ovat yksittäisiä välineitä ja hajallaan, osana Big Dataa. Eri välineet eivät tue strategista suunnittelua, eivätkä tuota keskenään vertailukelpoisia raportteja. Suurimpana mittaamisen ongelmana on, että jokainen työkalu keskittyy kapean osa-alueen mittaamiseen, eikä luotettavaa kokonaiskuvaa synny. VisitKouvolan ideoima ratkaisu on matkailun toimintakentällä uutta, eikä valmista toimintamallia ole otettavaksi käyttöön. Mallin työstämisessä voidaan hyödyntää muiden toimialojen, kuten verkkokauppojen ja peliteollisuuden yhteydessä tehtyjä toimintamalleja. Luotu digitaalisen jalanjäljen mittaamisen malli on hyödynnettävissä laajasti koko matkailun kentässä.

Käytännön case-esimerkkinä tuotetaan tietoa Repoveden kansallispuiston-Verlan maailmanperintökohteen alueen saavutettavuuden (sisäinen saavutettavuus ja digitaalinen saavutettavuus) kehittämisestä kesäkaudella 2017. Case –esimerkin avulla saadaan tietoa yksittäisen konkreettisen kehitystoimenpiteen, alueemme vetovoimaisimman luontomatkailun kohdealueen saavutettavuuteen liittyvän logistiikkakokeilun vaikutuksesta. Tämä auttaa parantamaan saavutettavuuden kehittämiseen kohdistettujen resurssien kustannustehokkuutta ja tukee alueemme kahden keskeisen matkailun vetovoimakohteen muodostaman matkailudestinaation kehittämistä kestävällä ja asiakaslähtöisellä tavalla.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola, Iitti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 12 030 €
2 Ostopalvelut 51 200 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 4 000 €
6 Flat rate 2 888 €
Kustannukset yhteensä 70 118 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 70 118 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 49 083 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 21 035 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 70 118 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeessa luodaan Big Dataa hyödyntäen toimintamalli, jonka avulla saadaan tietoa digitaalisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Toimet kohdistuvat maakunnan kärkialoihin  ja kehittämiskohteisiin (matkailu ja digitalisaatio). Arvioinnin pisteet 38,7/60.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Harri Kivelä poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Digitaalinen jalanjälki - Digitaalisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen mitattavalla ja johdetulla tavalla -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 49 083 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.