Hallitus 1 / 2017 23.01.2017
MAAKUNTAJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallsen eläkelain säännöksiä. Palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista päättää maakuntahallitus yksipuolisesti KVTES:n rajoissa. Tämän sopimuksen laatimisessa on käytetty mallina Uudenmaan ja Pohjois-Savon maakuntajohtajien johtajasopimuksia. Sopimuksen sisällöstä on neuvoteltu maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja maakuntahallituksen puheenjohtajan sekä maakuntajohtajan kesken.

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta johtamisessa ottaen huomioon mitä hallintosäännössä määrätään. Säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymän johtajaan.

Johtajasopimuksessa voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.

Lisätietoja antava maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, jaakko.mikkola@kymenlaakso.fi, gsm 040 548 0311 ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen, gsm 020 615 7520, harri.helminen@kymenlaakso.fi sekä maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen, gsm 0400 647 990, jouko.leppanen@kouvola.fi

Asian esittelee maakuntahallituksen puheenjohtaja.

Liite

Esityslistan liitteenä on ehdotus maakuntajohtaja Jaakko Mikkolan johtajasopimukseksi 23.1.2017.

Johtajasopimus.pdf (212kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään sopimus allekirjoitettavaksi.