Hallitus 10 / 2016 31.10.2016
KYMENLAAKSON UUDEN MAAKUNNAN MONITOIMIALAISEN TOIMEENPANON ESIVALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN (31.10.2016)

Y L I M Ä Ä R Ä I N E N   A S I A

Maakuntahallitus 13.6.2016:
26.5.2016 päivätyllä kirjeellä valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö pyytävät, että maakuntien liitot kutsuvat kokoon valmisteilla olevien uusien maakuntien monitoimialaisen kokonaisuuden toimeenpanoa varten ELY-keskusten, TE-toimistojen, aluehallintovirastojen ja kuntien sekä sairaanhoitopiirien ja muiden keskeisten kuntayhtymien johdon sekä maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat.

Esivalmisteluvaiheen organisointia on ohjeistettu mm. seuraavasti:

1. Esivalmistelu 1.7.2017 saakka

2. Maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin) (1.7.2017 – 1.3.2018)

3. Maakunnan käynnistymisvaihe (1.3.2018 – 31.12.2018) ja

4. Uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi 1.1.2019 alkaen

Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien ja omaisuuden siirtämiselle uusille maakunnille sekä uusien maakuntien toiminnan käynnistämiselle.

Esivalmistelua suositellaan tehtäväksi seuraavasti:

  1. Esivalmistelu käynnistetään kesäkuun loppuun mennessä. Maakunnan liitto kutsuu em. tahot käynnistyskokoukseen ja perustetaan ohjausryhmä, johon kuuluu kaikkien keskeisten tahojen edustus.
  2. Ohjausryhmä nimeää esivalmisteluvaiheelle alueellisen muutosjohtajan tai muutosprojektin projektipäällikön, jonka tehtävä on määräaikainen 30.6.2017 saakka.
  3. Muutosvalmistelussa huolehditaan toimialoittaisen ja yleisen valmistelun yhteensovittamisesta. Muutostyöhön laaditaan suunnitelma ja pyritään aktiiviseen ja suunnitelmalliseen vuorovaikutukseen.


VM:ään palkataan muutosjohtaja tukemaan maakuntien toiminnan yleistä käynnistämistä. Sote- muutosjohtajana on aloittanut Sinikka Salo.

Sote-muutosvalmistelusta ja muusta tarkemmasta toimialakohtaisesta valmistelusta on voimassa mitä siitä on erikseen sovittu. Reformiministerityöryhmän suositus on annettu 7.12.2015.

Lisätietoa http://alueuudistus.fi

Carean jäsenkuntien kesken on sovittu, että Kymenlaakson itsehallintoalueen valmistelua varten perustetaan projekti Kouvolan kaupungin alaisuuteen. Kouvolan kaupunginhallitus perusti 14.12.2015 Kymenlaakson itsehallintoalueprojektin.

Maakuntahallitus perusti kokouksessaan 14.12.2015 ns. maakuntapalvelujen (non-sote-palvelut) projektiryhmän. Liitto sopi kuntapuolella itsehallintoprojektista vastaavan Kouvolan kanssa, että kuntien valmistelu ja Liiton aloittama valmistelu etenevät yhteistyössä ja että kuntapuolen projektinvetäjä on kuntien yhdyshenkilö liiton vetämässä projektissa. Liiton edustajat ovat olleet mukana kuntien perustamassa itsehallintotyön ohjausryhmässä (Jouko Leppänen ja Harri Helminen), johtoryhmässä (maakuntajohtaja) ja SOTE:n valmisteluryhmässä (Jussi Lehtinen).

Maakuntapalvelujen projektiryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Projektiryhmässä ovat edustettuina Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Kymenlaakson pelastuslaitos, Carea ja kuntien maaseutuhallinto. Toimijoiden yhteistä näkemystä tilannekuvasta ja tulevaisuuskuvasta ryhdyttiin muodostamaan 26.5. pidetyssä maakuntapalvelujen työpajassa. Prosessia jatketaan elokuun lopussa pidettävällä maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja toimijoiden johdon seminaarilla.

Esitys:
Maakuntahallitus

1. Asettaa esivalmistelun ohjausryhmän, johon Kaakkois-Suomen ELY-keskusta, Kaakkois-Suomen TE-toimistoa, Etelä-Suomen aluehallintovirastoa, Kouvolan kaupunkia, Kotkan-Haminan seutua, Careaa sekä Kymenlaakson pelastuslaitosta pyydetään nimeämään edustajansa ja varaedustajan. Pääsopijajärjestöt ja Kymenlaakson Liitto nimeävät ohjausryhmään kaksi jäsentä.

2. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään 23.8.2016 klo 9

3. Kokouksessa käynnistetään Kymenlaakson uuden maakunnan monialaisen toimeenpanon esivalmistelu

4. Ohjausryhmä nimeää määräaikaisen muutosjohtajan/projektipäällikön, jonka tehtävä päättyy 30.6.2017, ja hyväksyy muutossuunnitelman.

5. Toteaa, että muutosjohtajan/projektipäällikön palkkakustannuksista vastaa Kymenlaakson Liitto

6. Ohjausryhmällä on oikeus kutsua esivalmistelutyön aikana tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Ohjausryhmän valmistelumandaatti päättyy viimeistään 30.6.2017, jonka jälkeen väliaikaishallinto aloittaa tehtävässään.

7. Ohjausryhmän apuna toimii sihteeristö sekä valmisteluryhmiä. Lisäksi sote-asioita valmistelee jo toimintansa käynnistänyt sote-valmisteluryhmä.

8. Hyväksytään alustavasti liitteen mukaisesti maakuntauudistuksen toimeenpanon organisointi.

9. Valmisteluun osallistuvat organisaatiot kukin osaltaan vastaavat siitä, että esivalmisteluvaiheen tehtävät saadaan hoidettua

10. Todetaan, että Iitin kunta ei osallistu Kymenlaakson maakuntauudistuksen valmisteluun

11. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen, maakunnan yhteistyöryhmän sekä ao. toimijoiden johdon yhteisseminaari järjestetään 30.-31.8.2016.

Päätös:
Hyväksyttiin  jatkovalmisteluun seuraavasti:

- ohjausryhmään pyydetään edustus kaikista tulevan maakunnan jäsenkunnista
- valmistelutyö jatkuu ja tuleva ohjeistus maakuntauudistuksen valmistelusta huomioidaan
- jäsenkuntien kanssa käydään keskustelut kuntaprojektin sulauttamisesta liiton koordinoimaan valmisteluun
- päätettiin aikaistaa 22.8. hallituksen kokous pidettäväksi 15.8.2016.
- päätös esivalmistelun käynnistämisestä tehdään 15.8. maakuntahallituksen kokouksessa.

----------

Maakuntahallitus 15.8.2016:
Kouvolassa pidettiin 2.8.2016 Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokous. Asia esiteltiin ja käsiteltiin 9.8.2016 kuntajohtajakokouksessa ja projektin johtoryhmässä. Maakuntahallitus päättää organisoinnista ja sen järjestämisestä esivalmisteluvaiheen 15.8.2016 – 30.6.2017 ajaksi. Kyseessä on varsin lyhyt vaihe. Tämän jälkeen 1.7.2017 jo siirrytään ministeriön suunnitelmien mukaan maakuntien väliaikaishallintoon, joka on virkamieshallintoa, maakuntavaaleihin tammikuussa 2018 saakka ja niiden jälkeiseen maakuntavaltuuston ja -hallituksen valintaan.

Esitys:
Maakuntahallitus päättää käynnistää valtiovarainministeriön kirjeen mukaisen maakunnan monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun seuraavasti ajaksi 15.8.2016 - 30.6.2017:

1. Hyväksytään esivalmistelulle liitteen mukainen organisaatio.

2. Pyydetään, että Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kunnat nimeävät kunnallisvaalien tuloksen mukaisessa järjestyksessä jäsenet maakuntahallitukseen maakuntauudistuksen esivalmistelua varten.

3. Pyydetään, että seuraavat tahot, viranomaiset ja pääsopijajärjestöt, nimeävät kukin yhden viranhaltijan ohjausryhmään:

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus
- Kaakkois-Suomen TE-toimisto
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI)
- Carea
- Kymenlaakson pelastuslaitos sekä
- Haminan kaupunki
- Kouvolan kaupunki
- Kotkan kaupunki
- Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat, yhteinen edustaja
- Kunta-alan unioni
- Kunta-alan koulutettu houtohenkilöstö KoHo
- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
- Pardia

4. Maakuntahallitus nimeää ohjausryhmään maakuntajohtajan ja aluekehitysjohtajan. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja ja varapuheenjohtajana aluekehitysjohtaja.

5. Maakuntahallitus esittää, että ohjausryhmä nimeäisi maakuntauudistuksen esivalmistelua varten määräaikaiseksi muutosjohtajaksi aluekehitysjohtaja Jussi Lehtisen, jonka tehtävä päättyy 30.6.2017. Kymenlaakson Liitto vastaa esivalmistelun aiheuttamista kustannuksista yhdessä valtion kanssa. Muutosjohtajan esimies on maakuntajohtaja.

6. Ohjausryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan. Ohjausryhmän valmistelumandaatti päättyy 30.6.2017, jonka jälkeen väliaikaishallinto aloittaa tehtävässään.

7. Muutosjohtajan johdolla toimii sihteeristö, jonka maakuntajohtaja nimeää.

8. Ohjausryhmä nimeää kansalaisten osallistumista ja maakuntavaaleja varten tarpeellisen itsehallinto- ja demokratiaryhmän.

9. Kymenlaakson kuntien itsehallintoprojektin ohjausryhmän nimeämät valmisteluryhmät jatkavat työskentelyään annetun tehtäväksiannon mukaisesti ja nykyisillä kokoonpanoilla 30.6.2017 asti. Tarvittaessa ohjausryhmä voi täydentää valmisteluryhmiä.

10. Valmisteluun osallistuvat organisaatiot kukin vastaavat osaltaan siitä, että esivalmisteluvaiheen tehtävät saadaan hoidettua.

11. Todetaan, että Iitin kunta ei osallistu Kymenlaakson maakuntauudistuksen ohjaus- ja valmisteluryhmien työskentelyyn.

12. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen, maakunnan yhteistyöryhmän, kunnallisjohdon ja ohjausryhmän yhteisseminaari järjestetään 31.8.2016 klo 9 - 19 Kotkassa. Ministeri Anu Vehviläinen saapuu Kymenlaakson maakuntatilaisuuteen perjantaina 2.9.2016 Kotkaan.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan maakuntajohtajan kokouksessa esittämin seuraavin muutoksin:

1. Organisaatiokaaviota muutetaan siten, että maakuntahallituksen ja ohjausryhmän väliin lisätään johtoryhmä, jossa on edustettuina Pyhtään, Miehikkälä ja Virolahden kunnat. 

2. Pyydetään, että Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kunnat nimeävät jäsenen edellä mainittuun johtoryhmään.

3. Kaakkois-Suomen ELY-keskus nimeää 3 edustajaa ja kukin pääsopijajärjestö nimeää ohjausryhmään kaksi edustajaa.

Esityksen kohta 5 päätettiin käsitellä viimeisenä kohtana 12.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Esa Lehtinen ja Jussi Lehtinen poistuivat kokouksesta esteellisenä kohdan 12. osalta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen poistui kokouksesta klo 11.35 tätä asiaa käsiteltäessä.

Pidettiin 5 minuutin neuvottelutauko käsiteltäessä muutosjohtajan nimeämistä.

Keskusteltaessa muutosjohtajan nimeämisestä Jari Larikka esitti Leila Lehtolan kannattamana, että projektipäällikön määräaikainen tehtävä laitetaan avoimeen hakuun.

Kättennostoäänestyksin äänin 6 - 6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa hyväksyttiin maakuntajohtajan esitys. Maakuntajohtajan esitystä kannattivat Harri Helminen, Pentti Tiusanen, Mirja Uski, Kari Hänninen, Hannah Honkanen ja Maritta Tinkanen. Larikan / Lehtolan esitystä kannattivat Mirja Lonka, Antti Pakkanen, Leila Lehtola, Eeva Rautamaa, Kai Holmberg ja Jari Larikka.

Tehtävänimikkeeksi muutettiin projektijohtaja.

----------

Maakuntahallitus 31.10.2016:
Esivalmistelun aikana 15.8.2016 lähtien on tullut tarvetta resurssoida valmistelutyöryhmien työtä. Esivalmistelusuunnitelmaan on jo kirjattu mm. seuraavat työpanokset:
- sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtaja 1.9.2016 - (100 %)
- sote-projektijohtaja (50 %)/ Carea

Esivalmistelusuunnitelman mukaan sote-projektia ja sote-projektiryhmän työtä koordinoimassa tulisi olla 50 %:nen projektijohtaja sote-projektin palveluksessa. Tässä esivalmistelun vaiheessa sote- ja maakuntauudistuksen edettyä käynnistysvaihetta pidemmälle on tullut tarve rekrytoida sote-projektijohtaja.

Samassa yhteydessä tulisi nykyisen koko esivalmisteluvaiheen projektijohtajan nimike muuttaa Suomen maakunnissa vallitsevan käytännön mukaisesti muutosjohtajaksi. Nimikkeellä on merkitystä erityisesti maakuntien välisen muutosjohtajaverkoston toiminnassa ja maakuntauudistuksen eri valtakunnallisten työryhmien nimeämisasioissa.

Liite

Esityslistan liitteenä päivitetty esivalmistelun organisointikaavio.

MK uudistus organisaatio 27_10_2016.pdf (117kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää muuttaa 1.11.2016 alkaen maakuntauudistuksen projektijohtaja Jussi Lehtisen nimikkeen muutosjohtajaksi.