Hallitus 7 / 2016 15.08.2016
TULOSSUUNNITELMA JA TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2017

Maakuntauudistusta koskevan voimaanpanolakiluonnoksen mukaan maakunnat julkisoikeudellisina yhteisöinä perustettaisiin 1.7.2017. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Välikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ovat viranhaltijoita.

Maakunnan liitto huolehtii väliaikaishallinnon työskentelyedellytysten varmistamisesta. Maakunnan liitto vastaa myös valmistelutoimielimen toiminnan ja henkilöstön edellyttämistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä.

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaisi maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti. Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.

Kullekin maakunnalle maksetaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi valtion varoista määräraha.

Osallistutaan TEM:n käynnistämään aluekehittämisjärjestelmän uudistamistyöhön osallistuminen. Valmistelussa sovitaan valtion ja maakuntien substanssiasioihin littyvästä yhteistyöstä ja toimintatavoista alueiden kehittämiseksi ml. rakennerahastoasioiden hallinnoinnista.

Laaditaan ns. muutosmaakuntaohjelma vuosille 2018-2020 ja päivitetään toimintasuunnitelma vuoden 2018 osalta.

Suunnataan Kymenlaakson Liiton käytettävissä olevien Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) myöntövaltuuksia toimeenpanosuunnitelmassa priosisoitujen painopisteiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamiseen.

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan laadintatyö jatkuu. Suunnitteluratkaisuja varten laaditaan tausta- ja perusselvityksiä. Kaavaratkaisujen vaikutukset arvioidaan ja vuoropuhelua järjestetään sidosryhmien kanssa jo kaavan valmistelun aikana.

Väestö – ja työpaikkasuunnitteen valmistelu kytketään maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman laadintatyöhön.

Liikennejärjestelmätyö jatkuu. Aluesuunnittelussa varaudutaan maakuntauudistukseen liittyviin mahdollisiin selvitystarpeisiin ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Merialuesuunnitelman laadintatyö käynnistetään yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa.

Suomi100 - alueellisiin toiminta-avustuksiin ja markkinointiin varataan 80 000 €, joka katetaan 50 %:sti valtionavustuksella.

Kuntamaksujen määrä vuonna 2016 on 2 134 800 €, jossa oli 2 %:n korotus vuoteen 2015 verrattuna. Maakuntavaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa kuntamaksujen korotus vuodelle 2017 arvioitiin 2 %:ksi (42 696 €).

Taseessa olevan ylijäämän määrä on 508 378,45 €.

Esitys Hallitus

Keskustellaan vuodelle 2017 asetettavista toiminnallisista tavoitteista.

Todetaan, että vuodelle 2017 esitetään 2 %:n kuntamaksujen korotusta.