Hallitus 5 / 2016 23.05.2016
KESÄYLIOPISTON REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Maakuntavaltuuston hyväksymän Kymenlaakson kesäyliopiston johtosäännön mukaan kesäyliopiston toiminnasta vastaa rehtori. Rehtorin valitsee Kymenlaakson liiton maakuntahallitus kesäyliopiston johtokunnan esityksestä. 

Rehtorin ollessa estynyt tai esteellinen, hoitaa hänen virkaansa kuuluvia tehtäviä sijaisena koulutussuunnittelija. 

Maakuntavaltuuston vuosille 2016 - 2019 hyväksymä tulossuunnitelma sisältää määrärahat neljän toimihenkilön palkkaukseen 1.7.2015 alkaen johtuen kesäyliopiston vähentyneestä tulokertymästä. Nykyinen tulopohja ei mahdollista viiden toimihenkilön palkkauskuluja. 

Johtokunnan esityksestä maakuntahallitus nimesi koulutussuunnittelijan tehtävää hoitaneen KTM, KM Elina Ivakon hoitamaan avoinna olevaa rehtorin virkaa 1.7.2015 – 30.6.2016 välisen ajan. Elina Ivakko on suorittanut myös opetushallinnon perusopinnot, joten   hänellä on rehtorin pätevyys ja näiden lisäksi vielä pedagoginen koulutus. Maakuntajohtajan päätöksellä Elina Ivakon tehtäväkohtaisen palkan suuruudeksi määriteltiin 4 483,55 €. Sijaiseksi nimettiin amanuenssi. 

Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy taikka siirtoon on muu perusteltu syy.

Kesäyliopiston johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 10.5.2016.  Johtokunta esittää, että kesäyliopiston toiminnan uudelleen järjestelyn johdosta avoinna olevaan rehtorin virkaan siirretään koulutussuunnittelijan tehtävää ja avoinna ollutta rehtorin virkaa hoitanut KTM, KM Elina Ivakko 1.7.2016 lukien.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää, että kesäyliopiston toiminnan uudelleen järjestelyn johdosta

- avoinna olevaan rehtorin virkaan siirretään suostumuksensa mukaisesti KTM, KM Elina Ivakko 1.7.2016 alkaen
- sijaiseksi nimetään amanuenssi
- tehtäväkohtainen palkka vahvistetaan nykyisen suuruiseksi
- toteaa, että kesäyliopiston vastuualueen esimiehenä toimii rehtori