Hallitus 5 / 2016 23.05.2016
KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 2040 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kymenlaakson maakuntahallitus on 22.2.2016 pannut vireille maakuntakaavan laatimisen. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -nimisen kokonaismaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 17.8.-30.9.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva palaute tulee toimittaa 30.9.2016 mennessä Kymenlaakson Liittoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä aiheita kaavassa käsitellään ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan.  Lisäksi kerrotaan, ketkä ovat osallisia ja miten he saavat tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat esittää mielipiteitään kaavan sisällöstä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1Mt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää:

- hyväksyä Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman

- päättää julkaista kuulutuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta Kymenlaakson kuntien virallisissa ilmoituslehdissä, Kymenlaakson Liiton ja kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Kymenlaakson Liiton verkkosivuilla

- pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kunnilta, viranomaisilta ja muilta yhteistyötahoilta.