Hallitus 3 / 2016 04.04.2016
KYMENLAAKSON ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIA

Kymenlaakson RIS3-strategia, tutkimus- ja innovaatiostrategia vuosille 2015-2020, on maakunnan alueellinen älykkääseen erikoistumiseen perustuva strategia, joka Euroopan komission antaman ohjeen mukaan jokaisella jäsenvaltioll / alueella tulee olla. Älykkään erikoistumisen käsitteelle perustuvien tutkimus- ja innovaatiostrategioiden kehittäminen on saanut jäsenvaltioilta/ alueilta kasvavaa huomiota, sillä RIS3-strategioista on tullut yksi rakennerahastovarojen myöntämisedellytyksistä vuodesta 2014 lähtien.

RIS3-strategia on paikkasidonnainen räätälöity talouden muutosprosessi, joka
- perustuu kunkin maan/ alueen olemassa oleviin tunnustettuihin vahvuuksiin, kilpailuetuihin ja huippuosaamispotentiaaliin
- keskittää tukitoimenpiteet ja investoinnit kansallisiin/ alueellisiin painopisteisiin ja haasteisiin
- tukee sekä teknologisia että käytännönläheisiä innovaatioita ja pyrkii edistämään yksityisen sektorin investointeja
- saa kaikki sidosryhmät mukaan
- kannustaa innovointiin ja kokeiluihin
- perustuu näyttöön sekä sisältää toimivat seuranta- ja arviointijärjestelmät

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiakärkien valintaprosessi käynnistyi kesällä 2015 KymRIS Smart Specialisation in Northern Growth Zone -hankkeen käynnistystilaisuudella ja ryhmätyöskentelyllä. Ryhmätöiden materiaaleja työstettiin kesän ja alkusyksyn aikana KymRIS-hankkeen projektiryhmän ja alakohtaisesti perustettujen konsultaatioryhmien voimin.

Maakunnan kolmeksi kärkialaksi nousivat:
1. Logistiikka
2. Biotalous
3. Digitalisaatio

Pääalojen valinnan jälkeen alakohtaisia erikoistumisen kärkiä työstettiin edelleen. Lopputuloksena Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiakärjiksi kiteytyivät:
1. Logistiikka
- turvallisuus ja älylogistiikka
2. Biotalous
- resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa
3. Digitalisaatio
- kyberturvallisuus ja pelillisyys
- digitaaliset sovellukset läpileikkaavasti logistiikassa, biotaloudessa, matkailussa sekä terveydessä ja hyvinvoinnissa

Liite

Liitteenä Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia.

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategia 180316.pdf (1Mt)
Esitys MYRS

Sihteeristö hyväksyy Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan. Strategia viedään maakuntahallitukselle päätettäväksi.

-----------

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian.