Hallitus 4 / 2016 25.04.2016
EROTUSTEKNIIKAN TUTKIMUSKESKUS - ET

Hakemusnumero 300200
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke
Alkamispäivämäärä 1.6.2016 Päättymispäivämäärä 31.5.2018

Hankkeen sisältö
Hankkeessa rakennetaan erotustekniikan tutkimuskeskus. Tutkimuskeskus suorittaa teollisuuden ja voimalaitosten tuhkien erotusajoja erottaen raskasmetallit ja tuottaen peltolannoitteeksi sopivan tuhkakomponentin osaksi BioA konseptin mukaista lannoitetuotantoa. Erotustekniikan tutkimuskeskus perustetaan ja varustetaan. Erotuslaitteistoa kehitetään niin että sen tulokset ovat optimaalisia. Eri teollisuus- ja voimalaitoksille suoritetaan erotusajoja ja muodostetaan optimoitu laitteen operointiympäristö. Hankkeen tuloksena muodostuu globaali liiketoiminta-alue, jossa hanketta lähellä olevat pk-yritykset käynnistävät uutta liiketoimintaa. Mekaanisen erotustekniikan osaaminen nousee valtakunnallisesti ja eurooppalaisesti korkealle tasolle.

Hankkeen toiminta on valtakunnallista.

Kustannukset Yhteensä €
Palkkakustannukset 234 000 €
Ostopalvelut 40 000 €
Kone- ja laiteinvestoinnit 0
Rakennukset ja maa-alueet 0
Muut kustannukset 45 000 €
Flat rate 56 161 €
Kustannukset yhteensä 375 161 €
Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 375 161 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 262 613 € (70 %)
Kuntien rahoitus 112 548 € (30 %)
Muu julkinen rahoitus 0 0
Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 375 161 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeessa perustettava erotustekniikan tutkimuskeskus parantaa Kymenlaakso valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa syntyy myös erotustekniikan osaajaverkosto, jossa on mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.
 

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen ja Jouni Eho poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Erotustekniikan tutkimuskeskus - ET -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 262 613  euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.