Hallitus 4 / 2016 25.04.2016
KIERTEET - VAUHTIA KIERTOTALOUTEEN YHTEISKEHITTELYLLÄ

Hakemusnumero 302654
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Varsinais-Suomen liitto
Osatoteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Ukipolis Oy, Kouvola Innovation Oy, Luonnonvarakeskus
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke
Alkamispäivämäärä 1.9.2016 Päättymispäivämäärä 31.8.2018

Hankkeen sisältö
KIERTEET -hankkeessa edistetään kiertotaloutta Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen sekä Kymenlaakson maakunnissa konkreettisten ja kattavasti yhteiskunnan läpileikkaavien pilottikokeiluiden avulla.

Kiertotalouden johtoajatuksena on mahdollistaa talouskasvu ja samalla säästää luonnonvaroja eli sopeuttaa taloudellinen toiminta maapallon kantokyvyn rajoihin. Tämä edellyttää kaikkien luonnonvarojen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä ja jatkuvaa kiertoa niin, että mitään ei mene hukkaan eli varsinaista jätettä ei synny. Kyse ei ole kuitenkaan vain tuotteiden kierrätyksestä, vaan materiaalien jatkuvasta kierrosta niin, että niiden arvo säilyy. Kuluttajatasolla kiertotaloudella tarkoitetaan myös esimerkiksi erilaisia yhteisomistamisen ja yhteiskäytön malleja. Tarve kiertotalouden mukaiselle toiminnalle on tunnistettu vahvasti Euroopan tasolla. Euroopan komission kiertotalouspaketti julkaistiin joulukuussa 2015.

Kiertotalous ja sille asetetut tavoitteet edellyttävät uudenlaista talousajattelua ja laajempaa systeemitason ymmärtämistä yksittäisten toimintojen tarkastelun sijasta. Niin sanotusta näennäiskierrätyksestä, jossa jakeet kierrätetään ilman riittävän arvokasta jatkokäyttöä, tulee siirtyä eteenpäin. Yritysten uudenlaisen liiketoiminta-ajattelun lisäksi myös julkisen hallinnon ja kuluttajien tulee muuttaa käyttäytymistään, jotta kiertotalouden periaatteet toteutuisivat kokonaisuudessaan. Usein on myös kyse jo tiedossa olevien toimintamallien paremmasta käytöstä tai hajallaan olevien toimintojen uusista yhdistelystä, joilla saadaan kiertotaloutta tukevia ratkaisuja; aina ei tarvitse keksiä kaikkea alusta uudestaan. Kyse onkin laajasti ymmärrettynä sosioekonomisesta yhteiskunnan muutoksesta, mikä vaatii kaikkien osapuolien yhteistyötä.

KIERTEET -hankkeen toimenpiteiden keskiössä olevissa piloteissa pureudutaan laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden toimintoihin. Piloteissa nivoutuvat yhteen niin kuluttajat kuin julkinen sektori, opiskelijat, yhdistykset sekä yritykset.

Moni piloteista yhdistää monta kohderyhmää. Esimerkiksi pilotit, joiden keskiössä ovat julkiset hankinnat, osallistavat samalla aina myös elinkeinoelämän toimijat ja usein hyvin konkreettisesti myös loppukäyttäjät. Hankkeessa tarjotaan niin kunnille, yrityksille, yhdistyksille kuin kuluttajillekin mahdollisuuksia muuttaa toimintaansa vastaamaan paremmin kiertotalouden periaatteita. Hankkeessa pilotoidaan esimerkiksi uusiomaa-aineisten käyttöä maanrakentamisessa, asumisesta syntyvien lietteiden omatoimista käsittelyä, yhteiskäyttöveneiden lanseeraamista saaristo-alueella ja kiertotalouden edistämistä erilaisissa julkisissa hankinnoissa.

Kiertotalouden perusperiaatteet ovat yleisiä, mutta käytäntöön vieminen riippuu paikallisesta toimintaympäristöstä. Maantieteellinen ja logistinen sijainti, elinkeino- ja väestörakenne, osaamispohja ym. vaikuttavat alueiden kiertotalouden periaatteiden toteutukseen. Tästä syystä on järkevää kehittää kiertotalouden toimintamalleja erityyppisten alueiden pohjalta ja yleistää näistä saadut opit sovellettavaksi uusiin erityistapauksiin. Hankkeessa toteutettavat pilotit vaihtelevatkin kunkin maakunnan erityispiirteiden, toteuttajatahojen sekä tarveharkinnan ja jo tehtyjen toimenpiteiden mukaan.

Toimenpiteiden dokumentointiin, seurantaan ja viestintään panostetaan hankkeessa erityisen paljon, sillä toimenpiteiden tarkoitus on saada hyvien esimerkkien avulla toimintatavat yleisempään käyttöön ja kokeiluun. Tiedon kulkiessa ja dokumentoinnin toimiessa saumattomasti samoja asioita ei ole tarvetta testata jokaisella alueella erikseen. Pilottien myötä toteutukseen osallistuneet maakunnat ovat saaneet lisää sekä konkreettisia tuloksia ja kokemuksia kiertotalouden periaatteiden mukaan toimimisesta, mutta myös eväitä jatkuvaan kehitystyöhön. Aktiivisen viestinnän kautta hankkeen tuloksia ja kokemuksia pystytään hyödyntämään myös valtakunnallisesti.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Kymenlaakso
Seutukunnat: Loimaan, Turun, Vakka-Suomen, Åboland-Turunmaan, Salon, Forssan, Kouvolan
Kunnat: Aura, Forssa, Humppila, Jokioinen, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Somero, Taivassalo, Tammela, Uusikaupunki, Vehmaa, Ypäjä, Kouvola, Salo, Turku

Kustannukset Yhteensä €
Palkkakustannukset 418 730 €
Ostopalvelut 96 280 €
Kone- ja laiteinvestoinnit 0
Rakennukset ja maa-alueet 0
Muut kustannukset 9 500 €
Flat rate 100 497 €
Kustannukset yhteensä 625 007 €
Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 625 007 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 437 504 € (70 %)
Kuntien rahoitus 128 102 € (20,5 %)
Muu julkinen rahoitus 59 401 € (9,5 %)
Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 625 007 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kymenlaakson Liitto rahoittaa käynnissä olevaa Kouvola Innovation Oy:n Resurssitehokkuuspalvelu - Teollisuuden joustava uudistaminen, joka keskittyy teolliset symbioosit toimintamallin pilotointiin ja jota jatkokehitetään keväällä 2016 käynnistyvässä Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hankkeessa. KIERTEET -hankkeen Kouvola Innovation Oy:n osahankkeen pilottien toteuttamisen voi mahdollisesti sisällyttää em. hankkeeseen.
 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen. Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmän kokouksessa 8.3.2016 käydyn keskustelun perusteella myös Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnat esittävät hanketta hylättäväksi.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen, Jouni Eho ja Harri Kivelä poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle, että KIERTEET - Vauhtia kiertotalouteen yhteiskehittelyllä -hankkeeseen ei kohdisteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta.