Hallitus 4 / 2016 25.04.2016
PAKO-PAJU KIERTOTALOUDEN OSANA

Hakemusnumero 302493
Viranomainen Uudenmaan Liitto
Hakijan virallinen nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy, Kouvola Innovation Oy, Kouvolan seudun ammattiopisto
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Tukimuoto Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke
Alkamispäivämäärä 1.10.2016 Päättymispäivämäärä 30.9.2018

Hankkeen sisältö
Biokaasulaitosten, kaatopaikkojen ja teollisuuden prosessien yhteydessä syntyy rejektivesiä, joille ominaista on korkea liukoisen typen määrä. Useiden biokaasulaitosten toiminnan rajoitteena on liukoisen typen osuus rejektivedessä. Typen poistaminen on kallista ja teknisesti hankalaa sekä energiaa kuluttavaa. Ravinnekierron hyödyntäminen
pajukasvustolla voi tuoda ratkaisun tähän ongelmaan. Kasvatetulle pajulle tulee myös löytää käyttökohteita ja uusia tuotteita, jotta pystytään toimimaan kannattavasti.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää kokonaisuutta, jossa päämäärinä ovat pajun hyötykäyttö ja rejektiveden hyödyntäminen pajun kasvatuksessa. Yksi näkökohta on selvittää pajun tuottamista hiileksi ja sen käyttöä ja jatkojalostusta ravinne- sekä suodatinkäyttöön. Myös raskasmetallien sidontaa selvitetään. Lisäksi muita käyttökohteita ja kiinnostuneita yrityksiä tunnistetaan hankkeen aikana. Hanketta myös toteutetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka ovat jo kiinnostuksensa PAKO-hankkeeseen ilmaisseet. Hankkeen avulla etsitään erityisesti kohteita, joissa hiilen jalostustason nostolla voidaan saada arvokkaampia lopputuotteita kuin energiapoltto, ja toisaalta etsitään energiatehokkuutta kuljetukseen ja säilytykseen.

Hankkeessa saavutetut tutkimustulokset ja testatut menetelmät jäävät alueiden toimijoiden ja yritysten käyttöön ja auttavat niitä parantamaan oman toimintansa ekotehokkuutta. Hanke mahdollistaa uusien vähähiilisten tekniikoiden testauksen ja edistää niiden käyttöönottoa.

Kehitystyötä tehdään yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk), Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk), Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) ja Kouvola Innovationin (KINNO) ja yrityskumppanien kanssa. Hanke toteutetaan 1.10.2016 -30.9.2018.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Etelä-Savo, Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan, Mikkelin
Kunnat: Kotka, Kouvola, Mikkeli

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 191 900 €
2 Ostopalvelut 9 500 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 3 000 €
6 Flat rate 46 056 €
Kustannukset yhteensä 250 456 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 250 456 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 175 320 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 75 136 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 250 456 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee hyvin rakennerahasto-ohjelman tavoitetta energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvän tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäämiseksi. Hanke tukee hyvin myös maakunnan tavoitetta ekotehokkuuden lisäämiseksi ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi. Hankkeessa testatut menetelmät auttavat alueen toimijoita ja yrityksiä parantamaan oman toimintansa ekotehokkuutta. Hanke mahdollistaa uusien vähähiilisten tekniikoiden testauksen ja edistää niiden käyttöönottoa.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Myönteisen rahoituspäätöksen edellytyksenä on, että Etelä-Savon myöntää EAKR ja valtion rahoitusta Mikkelin ammattikorkeakoulun osahankkeeseen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen, Jouni Eho ja Harri Kivelä poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle PAKO-Paju kiertotalouden osana -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.