Valtuusto 1 / 2016 25.04.2016
TILINPÄÄTÖS 2015 (VALTUUSTO 25.4.2016)

Maakuntahallitus 22.2.2016:

Kymenlaakson Liiton perussopimuksen 33 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.

Tilinpäätös käsittää Liiton taloussäännön mukaan tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun että toimintakertomuksen. Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle ennen tarkastuskertomuksen käsittelyä maakuntavaltuustossa arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2015.

Tilinpäätöksen mukaiset toimintamenot olivat toimintavuonna -2 551 111,32 € ja toimintatulot 2 700 084,26 €. Vuoden 2015 tulos on ylijäämäinen + 148 996,13 €. Talousarviossa tulokseksi oli arvioitu 0 €, joten tulos on arvioitua parempi johtuen pääasiassa viraston määrärahan alittumisesta.

Toimintamenot olivat 5 % pienemmät kuin vuonna 2014.

Talousarvio vuodelle 2016 on tasapainossa, kun tulos on arvioitu nollaksi.

Taseessa olevan ylijäämän määrä on 359 382,32 € ennen vuodelta 2015 esitettyä ylijäämän siirtoa tasetilille.

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti.

Kirjanpidon mukaan vuonna 2015 maksettiin ohjelmakauden 2007-2013 hankerahoitusta  milj. € (5,2milj. € v. 2014) seuraavasti:

  2015 2014
Maakunnan kehittämisraha 361 486,23 410 591,44
Osaamiskeskusohjelmat 181 904,93 143 910,35
EAKR-hankerahoitus 2 286 013,69 4 504 892,83
EAKR / tekninen tuki hallinto ja tied. 105 176,69 149 560,42
ESR / hallinto ja viestintä 1 490,32 2 580,87
Takaisinperintä -3 217,10 -786,27
  2 932 854,76 5 210 749,64

Tilinpäätös sisältää riskianalyysin mukaisen arvion merkittävimmistä epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Esitys:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
2. esittää, että maakuntavaltuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen ylijäämäisen tuloksen +148 996,13 € taseen yli-/alijäämätilille
3. luovuttaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös:
Eeva Rautamaa esitti, että kohdan 1.1. ensimmäisestä kappaleesta poistetaan lauseet alkaen "Tilanne on tuonut mukanaan....". Esa Lehtinen, Kai Holmberg ja Hannah Honkanen kannattivat esitystä.

Suoritetussa äänestyksessä Eeva Rautamaan tekemää esitystä kannattivat Rautamaa Eeva, Holmberg Kai, Honkanen Hannah, Lonka Mirja, Lehtinen Esa ja Hänninen Kari. Maakuntajohtajan esitystä kannattivat Helminen Harri, Tiusanen Pentti ja Uski Mirja.

Maakuntahallituksen päätökseksi tuli Eeva Rautamaan tekemä esitys lauseiden poistamisesta tilinpäätöstekstistä. 

Hyväksyttiin esityksen mukaan ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

---------------

Tarkastuslautakunta 22.3.2016:

Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 22.2.2016 § 17. Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Maakuntajohtaja, kansainvälisten asioiden päällikkö, kesäyliopiston vt. rehtori, hallintopäällikkö ja suunnitteluinsinööri esittelivät tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunnalle edellisessä kokouksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Esitys:
Tarkastuslautakunta päättää
- lähettää tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.
- esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

---------------

Liite

Esityslistan liitteenä vuoden 2015 tilinpäätös.

Tilinpäätös 2015 (25.4.2016 valtuusto).pdf (611kt)
Liite

Esityslistan liitteenä liiton vuoden 2015 tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastuskertomus 2015.pdf (82kt)
Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätös

- siirtää tilikaudelta syntynyt ylijäämäinen tulos + 148 996,13 € taseen yli- / alijäämätilille

- merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi

- myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelo.

----------------------------

Ääänestysluettelo 6 §.pdf (130kt)