Hallitus 9 / 2015 19.10.2015
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄSTÄ ASETUSLUONNOKSESTA

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksen tarkoitus on poistaa maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettely. Maakuntien liitojen rooli maankäytön suunnittelussa korostuisi ja päätöksentekoprosessi lyhentyisi. Samalla edistettäisiin viranomaisten välistä vuorovaikutusta sekä valtion intressien ennakollista huomioimista kaavoituksessa. Esitysluonnos liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseen.

Kymenlaakson liitto pitää myönteisenä, että maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä on tarkoitus luopua. Lakimuutoksen esitys korostaa maankunnan liittojen itsehallinnollista roolia maankäytön suunnittelussa. Vahvistamismenettelystä luopuminen voi parhaimmillaan lyhentää ja sujuvoittaa maakuntakaavoitukseen liittyvää päätösprosessia merkittävästi. Muutosesitys siirtää kuitenkin mm. lainmukaisuuden arviointitehtäviä ympäristöministeriöltä maakuntien liitoille.
Suunnitteluprosessin kehittäminen erityisesti viranomaisyhteistyön osalta on yksi ehdotuksen keskeisistä tavoitteista. Kymenlaakson liitto pitää tärkeänä, että viranomaisten välinen vuorovaikutusmenettely oikea-aikaistetaan ja vuoropuhelua järjestetään entistä enemmän kaavalaadintaprosessien alkuvaiheissa.

Liite

Esityslista liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto MRL.pdf (131kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä jäsen Pentti Tiusasen eriävä mielipide.

Eriävä mileipide.pdf (35kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa ympäristöministeriölle liitteen mukaisen lausunnon.