Hallitus 8 / 2015 21.09.2015
PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS / ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ

Jäsenkuntien päätöksillä Kymenlaakson Liiton perussopimukseen lisättiin 1.8.2010 alkaen §§ 37 a ja 37 b, jotka kuuluvat seuraavasti:

37 a §

Kuntayhtymän aluekehityslaissa (1651/2009) tarkoitettu yhteistoiminta-alue ja siinä hoidettavat tehtävät

Kuntayhtymä kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jonka jäsenkunnat ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen jäsenkuntia. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat aluekehityslain 12 §:n mukaiset tehtävät. Muista yhteistoiminta-alueista liitot voivat sopia aluekehityslain 16 §:n mukaisesti.

37 b §

Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko

Päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä tehdään aluekehityslain 14 §:n mukaisesti valittavassa kahdeksanjäsenisessä yhteistoimintaelimessä, johon Kymenlaakson maakuntavaltuusto valitsee neljä jäsentä ja Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto valitsee neljä jäsentä. Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteistoimintaelimen toimikausi vastaa valtuuston toimikautta.

Yhteistoiminta-alueen liittojen hallitukset sopivat yhteistoimintasopimuksessa yhteistoimintaelimen päätöksentekoon, valmisteluun ja talousvastuisiin liittyvistä asioista.

------

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmä on kokouksessaan 26.6.2015 todennut, että yhteistoimintaryhmä ei toistaiseksi kokoonnu, vaan maakuntahallitukset tekevät tarvittaessa yhtäpitäviä päätöksiä.

Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko organisoitiin yhdelle toimielimelle ainoana Suomessa.

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala muodostavat edelleen voimassa olevan ALKE-lain (7/2014) 18 §:n mukaisen maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueen.

Maakuntahallitusten päätöksillä 7.9.2015 päätettiin tiivistää yhteistyötä Päijät-Hämeen liiton kanssa, joka kuuluu samaan yhteistoiminta-alueeseen Uudenmaan ja Hämeen liittojen kanssa.

Hallitusohjelman mukaisesti valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintohallintoalueille. Päätös alueiden määrästä tehdään lokakuussa 2015.

Kuntalain (410/2015) 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Liittojen allekirjoittama yhteistoimintasopimus pitää irtisanoa. Sopimus voidaan sanoa irti aina kalenterivuoden loppuessa jommankumman liiton ilmoitettua siitä toiselle 6 kk aikaisemmin.

Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 21.9.2015.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää jäsenkunnille, että Kymenlaakson Liiton perussopimuksesta poistetaan tarpeettomina §§ 37 a ja 37 b.

Maakuntahallitus ilmoittaa Etelä-Karjalan maakuntahallitukselle, että yhteistoimintasopimus irtisanotaan päättyväksi 30.6.2016.