Päätöksenteko

Kymenlaakson Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 35-jäseninen maakuntavaltuusto, jonka kokoonpano noudattaa kunnallisvaalien tulosta, tasa-arvolakia ja alueen kuntien kokoa. Maakuntavaltuuston valitsee kunnallisvaltuustojen nimeämien edustajien muodostama edustajainkokous valtuustokauden alussa.

Käytännön työtä johtaa 13-jäseninen maakuntahallitus, jonka maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen. Maakuntahallituksen kokoonpanossa huomioidaan kunnallisvaalien tulos, alueellinen edustavuus ja tasa-arvolaki. Maakuntahallitus kokoontuu kuukausittain käsittelemään asioita maakuntajohtajan esittelystä.

Ohjelmakaudella 2014 – 2020 EAKR‐rahoituspäätökset Kymenlaakson osalta tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Rahoituspäätökset on nähtävillä Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta koordinoivan Uudenmaan liiton -sivuilla

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien yhteistoimintaan kuuluvat asiat käsitellään kahdeksanjäsenisessä yhteistoimintaelimessä.

Kolmejäseninen tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakunnan työtä.

Maakuntahallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän (MYR), jonka tehtävänä on yhteensovittaa alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa. MYR:issä on edustettuna maakunnan liitto, jäsenkunnat, valtion viranomaiset sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt.